Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

elavator
6701 c10d 500

December 02 2017

elavator
0643 b537 500
Reposted fromdatfeel datfeel
elavator
9379 f13c 500
Reposted fromdatfeel datfeel
elavator
9492 b094 500
Reposted fromdatfeel datfeel
elavator
2431 b92d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
elavator
2461 393c 500
that one
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn
elavator
2473 b462
Reposted fromczajnikq czajnikq
elavator
2511 7875
Reposted fromczajnikq czajnikq
elavator
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viatelewizjaklamie telewizjaklamie
elavator
elavator
Reposted fromrof rof viafootman footman
elavator
kocham
Reposted fromnawetsrednio nawetsrednio viabraindead00 braindead00
elavator
5211 37f3 500
Reposted fromantichris antichris viabraindead00 braindead00

November 26 2017

elavator
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viabraindead00 braindead00
elavator
4166 f590 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafootman footman
elavator
8061 0f53 500
Reposted fromtichga tichga viabraindead00 braindead00
elavator
8099 c799 500
Reposted fromMakeMePurr MakeMePurr viabraindead00 braindead00

November 23 2017

elavator
5578 3a5d 500
Reposted frombiru biru viabraindead00 braindead00
elavator
7892 6cc9 500
Reposted fromtwardziel twardziel
elavator
7922 00f5 500
Reposted fromantichris antichris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl